CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trự tuyến năm 2023" trên địa bàn xã Kim Liên
12/05/2023 11:11:27

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM LIÊN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 12 /KH-UBND Kim Liên, ngày 10 tháng 4 năm 2023


KẾ HOẠCH

 
   

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 498/ KH-HĐPH ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” (sau đây viết tắt là Cuộc thi) với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến triền khai trên địa bàn xã; góp phần đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân, giúp tuyên truyền hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11) năm

2023 n địa bàn .

2. Yêu cầu

- Các ban, ngành, đoàn thể , các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã nghiêm túc quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia tìm hiểu pháp luật.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi; 90% học sinh từ 14

tuổi (học sinh lớp 8) trở lên tham gia cuộc thi.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tên gọi Cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023”.

2. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang

sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn .

3. Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về lao động, việc làm và pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

4. Hình thức dự thi: Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm


trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào website của Cuộc thi tại địa chỉ: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//: sotuphap.haiduong.gov.vn); Cổng thông tin điện tử UBND huyện (https//: kimthanh.haiduong.gov.vn) và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

- Từ ngày 01 đến ngày 20/5/2023: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn .

- Từ ngày 20/5/2023-30/5/2023: Các ban, ngành, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã triển khai, đôn đốc cuộc thi.

- Phát động Cuộc thi và tổ chức thi.

2. Thời gian thi: Thời gian thi được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

- Đợt thi thứ nhất: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023.

- Đợt thi thứ hai: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2023.

3. Công bố kết quả và trao giải Cuộc thi: Do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh

công bố.

4. Kinh phí thực hiện: Giao Công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với Công chức Tài chính – Kế toán căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu cho UBND bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi đợt thi gồm 15 giải thưởng cho tập thể, cá nhân. Cụ thể:

- Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

- Giải tập thể: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba.

2. Hình thức khen thưởng:

- Cấp tỉnh: Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

- Cấp huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế, khen thưởng cho các đơn vị có số lượng người tham gia đông và các đơn vị tham gia đạt giải.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phát động cuộc thi, theo dõi, đôn đốc tham gia các đợt thi đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Tổng hợp đề xuất kinh phí tổ chức thực hiện, đề xuất khen thưởng cho tập thể,

cá nhân trong việc tích cực tham gia các đợt thi.


Phối hợp với Công chức Tài chính – Kế toán căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu cho UBND bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện.

Phối hợp với Công chức Văn phòng - Nội vụ tham mưu cho UBND khen thưởng theo quy định.

2. Công chức Văn hóa Lao động -Thương binh hội phối hợp với Công chức pháp - Hộ tịch xã tham mưu, đôn đốc thực hiện theo chủ đề, nội dung cuộc thi.

3. Đài Truyền thanh xã: Bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền trước, trong, sau Cuộc thi các nội dung: Kế hoạch Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi, các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi.

4. Các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn: thi tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tại cơ quan, đơn vị, nhà trường tham gia Cuộc thi, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

5. Hiệu trưởng trường THCS, Tiểu học, Mầm non: quán triệt 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh THCS (lớp 8, 9) tham gia dự thi.

6. Văn phòng UBND xã: tham mưu cho Ủy ban nhân dân tạo đường link Cuộc thi trên Cổng thông tin của ; đăng tải thể lệ, kết quả cuộc thi…..trên cổng thông tin điện tử ; Phối hợp với Công chức Tư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện hiệu quả Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn xã Kim Liên, yêu cầu Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Hiệu trưởng các Trường nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (qua cơ quan thường trực là Công chức Tư pháp - Hộ tịch) để tổng hợp, báo cáo UBND , UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;

- Thường trực HĐND ;

- Lãnh đạo UBND ;

- Các ban, ngành, đoàn thể , công đoàn,

- Các Trường THCS, Tiểu học, Mầm non;

- Lưu: VT, TP (….b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Vũ Ngọc Uông


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4025
Trước & đúng hạn: 4025
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 14:04:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIM LIÊN - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0936.444.112

Email:

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 8,661