CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ KIM LIÊN PHÁT HUY TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
18/08/2023 05:52:56

Năm 1858, thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta tại Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Kể từ đó, Nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than dưới chế độ một cổ hai tròng, nửa thực dân, nửa phong kiến. Nhiều nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước chống Pháp đã nổ ra nhưng đều thất bại và bị thực dân Pháp dìm trong bể máu, nguyên nhân chính là do thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn soi đường, Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.
Trước thực tế trên, ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Qua nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường đúng đắn để cứu nước đó là con đường Cách mạng vô sản. Từ ngày 6/01 đến ngày 7/02/1930, tại Bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành. Kể từ đó, trải qua muôn vàn thử thách, trong máu lửa đấu tranh, Đảng đã lãnh đạo toàn thể Nhân dân ta đứng dậy giải phóng, giành lại độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đưa Nhân dân ta từ vũng bùn nô lệ trở thành người làm chủ đất nước mà khởi nguồn cho những thắng lợi vĩ đại đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
78 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu. Điều đó được khẳng định qua những thành tựu to lớn của hơn 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bộ mặt đất nước, đời sống của Nhân dân thật sự thay đổi; dân chủ Xã hội chủ nghĩa được phát huy và mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ Xã hội chủ nghĩa được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao…
Nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Liên đã tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4025
Trước & đúng hạn: 4025
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 13:46:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIM LIÊN - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0936.444.112

Email:

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 8,660